نشست نقد و بررسی کتاب شرح مطالع قطب الدین رازی | منطق پژوهی