فراخوان مقاله چهارمین سمینار سالانه انجمن منطق ایران | منطق پژوهی