سمینارهای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس تهران- بهار۹۵ | منطق پژوهی